ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtnemer: De besloten vennootschap ITEA SOLUTIONS gevestigd te Rue Arbre Saint-Pierre 25 – 7890 – Ellezelles – België, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met ondernemingsnummer 0687.580.342.
  2. Opdrachtgever: Natuurlijk- of rechtspersoon.
  3. Opdracht: Het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (verkopen, leveringen, diensten, enz.) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De algemene en/of bijzondere aankoop- en/of verkoopsvoorwaarden van de opdrachtgever zijn maar tegenstelbaar aan de opdrachtnemer, indien de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer schriftelijk werd vastgesteld. In geval van eventueel tegenstrijdige bepalingen zullen deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden.

ARTIKEL 3 - Orders

De opdrachtnemer heeft het recht om de toevertrouwde opdracht aan derden uit te besteden. De opdrachtnemer heeft het recht om overeengekomen materialen te vervangen door andere van dezelfde kwaliteit onafhankelijk van het hierbij gekozen type merk. De bestelling start pas na ontvangst van het eventueel te betalen voorschot zoals bepaald in de overeenkomst. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn.

ARTIKEL 4 - Betalingen

Facturen zijn steeds contant betaalbaar of betaalbaar (zonder korting) op de vermelde vervaldag op onze burelen te Ellezelles. Eventuele andere betalingsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn afgesproken en door de opdrachtnemer schriftelijk “aanvaard” werden bevestigd. Kasbeschikkingen en wissels wijken hier niet van af. Er kan voor de aanvang en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden in de vorm van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening.

ARTIKEL 5 - Wanbetaling

Het verzenden van de facturen geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Inzake betwistingen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen (Vredegerecht Aat, Ondernemingsrechtbank Henegouwen – afdeling Doornik, Rechtbank Eerste Aanleg Henegouwen - afdeling Doornik) bevoegd. De op grond van de factuur verschuldigde sommen brengen van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling verwijlsintresten op van 12% per jaar vanaf de vervaldag. De conventionele schadevergoeding, van rechtswege verschuldigd op grond van enige betalingsnalatigheid in hoofde van de debiteur, is bepaald op 10% met een minimum van 125 euro, gezien de bijkomende administratie. Betalingen worden steeds toegerekend op de meest recente facturen. Niet-betaling heeft de opdrachtnemer het recht de verdere leveringen/diensten stop te zetten. Indien, op verzoek van de opdrachtgever, de factuur wordt opgemaakt op naam van derden, blijft de besteller hoofdelijk en solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en is de derde gehouden tot naleving van alle verbintenissen die voortvloeiden uit de algemene voorwaarden. Worden zij door een vennootschap geplaatst, dan blijft de bestuurder, blijven eventueel de bestuurders hoofdzakelijk en solidair verantwoordelijk met deze vennootschap. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn niet eerbiedigt, heeft de opdrachtnemer het recht, en dit zonder aanmaning, de uitvoering van het contract te schorsen of het contract te verbreken voor de nog te verrichten leveringen en werken. Dit stopzetten van leveringen of werken wegens niet-betaling kan geen aanleiding geven tot vergoedingen of boetes. De bepalingen in verband met de wanbetalingen blijven hier van toepassing.

ARTIKEL 6 - Protest

Protest tegen een factuur is enkel geldig indien dit protest schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd is en binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De vermelding van de factuur in ons uitgaand facturenboek vormt steeds het onweerlegbaar bewijs van zowel verzending, als ontvangst ervan.

ARTIKEL 7 - Klachten

Klachten worden enkel in rekening genomen binnen de acht kalenderdagen na levering, na het verstrekken van informatie, na afleveren engineering- en of software dossier. Alle klachten dienen aan de opdrachtnemer schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te worden. Terugzendingen van geleverde materialen worden slechts aanvaard mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtnemer. Een klacht, van welke aard ook, kan door de verschuldigde niet worden ingeroepen om de betaling van een factuur uit te stellen of te weigeren.

ARTIKEL 8 - Leveringen

Leveringen van materiaal of diensten (sub-contracting) en hieraan gekoppelde verplaatsingen worden steeds doorgerekend aan de opdrachtgever. Alle goederen, indien toch franco verzonden, reizen op risico van de opdrachtgever. Kosten ten gevolge van spoedbestellingen zijn steeds ten laste van de opdrachtgever en worden dienaangaande steeds doorgerekend aan de opdrachtgever. Gedeelde leveringen, aangaande afzonderlijke facturen en betalingen zijn van toepassing.

ARTIKEL 9 - Levertermijnen

De levertermijn loopt vanaf datum van de overeenkomst en na versturing van de door de opdrachtnemer opgestelde schriftelijke orderbevestiging. De vermelde levertermijnen, mondeling of schriftelijk zijn niet gewaarborgd en worden slechts bij wijze van inlichting gegeven. Gevallen van overmacht komen steeds ten gunste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van een levertermijn. Het niet nakomen van een leveringstermijn, kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 10 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot de volledige betaling van de facturen en accessoires, volgens art.101 op de faillissementswet.

ARTIKEL 11 - Afval en verpakkingen

Het afval/puin ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever wordt niet door de opdrachtnemer verwijderd, wordt evenwel gedeponeerd in de door de opdrachtgever voorziene afbakening/container. Verpakkingen komende van de opdrachtnemer geleverde goederen worden niet teruggenomen, indien niet anders vermeld in een schriftelijk document en door beide partijen bevestigd.

ARTIKEL 12 - Offertes

Aanbiedingen (mondeling/schriftelijk) en prijslijsten van de opdrachtnemer worden opgesteld ten titel van inlichting en zijn in dat stadia geenszins bindend, niet op prijs en niet op technisch vlak. Deze kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk kennisgeving. De vrijgegeven prijzen zijn steeds zonder BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

ARTIKEL 13 - Annulatie van een bestelling

In geval van annulatie van een bestelling zal de opdrachtgever steeds gehouden zijn tot betaling van de reeds gemaakte uitgaven en kosten, die forfaitair en minimaal bepaald worden op 50% van de prijs van de volledige bestelling. Indien de overeenkomst evenwel de bestelling betreft van weinig gangbare artikelen of maatgoederen, geeft verbreking of annulering door de klant aanleiding tot een schadevergoeding van 100% van de overeenkomst, gegeven de aard van de goederen en daaruit voortvloeiende schade voor opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer de bestelling annuleert, is zij een zelfde schadevergoeding verschuldigd (behoudens in de omstandigheden zoals voorzien in onderhavige algemene voorwaarden) Het staat de opdrachtnemer vrij nog een afzonderlijke bijkomende schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14 - Annulatie van een order

Indien de opdrachtnemer in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij oorlog, oproer, staking, lock-out, en alle andere gevallen van overmacht niet in de mogelijkheid is de overeengekomen opdracht naar behoren uit te voeren, behoud de opdrachtnemer het recht om de overeengekomen opdracht onmiddellijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De opdrachtnemer kan elke overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en / of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische situatie van de opdrachtgever. Ook alsdan is de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding verschuldigd. De bepalingen van deze voorwaarden in het geval van annullatie door de opdrachtgever wordt in dat geval van rechtswege van toepassing.

Overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de opdrachtgever. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behoud de opdrachtnemer het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

ARTIKEL 15 - Opzeg bij gespreide en periodiek langlopende regiewerken (bepaling sub-contracting indien 4 maanden/jaar beroep wordt gedaan op regiewerken van de opdrachtnemer)

De opdrachtnemer behoud zich het recht om een contract of overeenkomst eenzijdig op te zeggen, om welke reden ook. Een eventuele eis tot kostenderving hierbij van de opdrachtgever kunnen niet ontvankelijk worden verklaard, en zullen ten alle tijde genegeerd worden. Opzegging van onbepaalde duur- en jaarcontracten door de opdrachtgever zullen steeds schriftelijk worden bevestigd en moeten 3 maanden voorafgaandelijk op de einddatum worden ontvangen op de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever eist dat hiervoor vermeld contract onmiddellijk wordt stopgezet, behoud de opdrachtnemer zich het recht om een eenmalige factuur te versturen welke gelijk staat met een bedrag evenredig aan het gemiddelde van 2 maanden facturatie gedurende de looptijd van het opgezegde contract.

ARTIKEL 16 - Waarborgen

Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, dient franco toegezonden te worden naar de opdrachtnemer met een duplicaat van de factuur. De waarborg door de opdrachtnemer geleverd is gelijk aan deze die door de producent/invoerder wordt gewaarborgd. De producent of invoerder is alleen bevoegd om een uitspraak te doen over de waarborg. Waarborgen liggen steeds binnen de grenzen van de waarborgkaart, of anders schriftelijk overeengekomen bepalingen/termijnen. De opdrachtnemer kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstallen, verlies en vernielingen, welke plaatsvinden na het vrijgeven van de goederen. De waarborgtermijn loopt vanaf verzending vanuit onze werkplaats.

ARTIKEL 17 - Copyright

Tekeningen, technische verbeteringen, nieuwe procedes, ontwikkelde programmatuur, plannen, software ontwikkelingen, ontwikkelde standaarden, kortom alle realisaties van welke aard ook ter beschikking gesteld door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen in geen geval aan derden worden overgemaakt, ter inzage worden gegeven of gekopieerd, zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

ARTIKEL 18 - Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door constructiefouten van het geleverde materiaal. De opdrachtnemer kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade , zoals verlies van datagegevens, verlies van inkomsten, verlies van cliënteel, en in geen geval kan de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever en ten opzichte van derden in het kader van dit contract een hoger bedrag belopen dan de prijs die de opdrachtgever voor het product dat hem in uitvoering van het contract wordt geleverd betaald heeft. Bij uitvoering van regiewerken (sub-contracting), van welke aard ook, zal de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid steeds bij de opdrachtgever (contractor) liggen, de opdrachtnemer kan onder geen beding schadeclaims hieromtrent ontvankelijk verklaren.